Tatiana Lorincová
Ivana Ondrijová
Anna Tomková

Department of Managerial Psychology, Faculty of Management, Prešov University in Prešov, Konštantínova 16, 080 01, Prešov, Slovakia

2nd International Scientific Conference on Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2018 – Graz, Austria, November 8, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-13-4

Abstract

The research study analyzes the motivational factors of employees in the work process and the related characteristics. Motivational factors are analyzed in terms of the work areas. Consequently, we focus on the description and results of employee motivation research, as well as on specific examples in the work process of the selected sample of respondents. The research sample consisted of 79 employees (M= 36,46 ; SD=7,59), specifically 21 executive employees, 37 employees from education and 21 employees from production. The research data were collected through MESI methodology [2], which measured social intelligence and DMV questionnaire [2], which measured achievement motivation. We did not find statistically significant differences in the level of achievement motive between employees working in selected working areas. We did not find statistically significant differences in the level of achievement motive and in the level of social intelligence between employees younger than 35 years and employees older than 36 years.

 

Key words

achievement motive, social intelligence, working areas


References

 1. Bedrnová, E., Nový, I. (2001) Moc, vliv, autorita. Praha: Management Press.
 2. Birknerová, Z., Frankovský, M. (2011) Možnosti zisťovania sociálnej inteligencie ako výkonovej komponenty. Sociální procesy a osobnost. Conference Proceedings Brno: Tribun EU, pp. 30-34.
 3. Birknerová, Z., Ištvániková, L., Janovská, A. (2009) Osobnostné charakteristiky a hodnotové orientácie študentov manažmentu v kontexte sociálnej inteligencie. Sympózium Manažment ´09. Žilina: IM ŽU, 2009, pp. 32-38.
 4. Brooks, I. (2003) Firemní kultúra. 1. vyd. Brno: Computer Press.
 5. Elliot, A. J. (1997) Integratingthe „classic“ and contemporary“ approaches to achievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidance motivation. Advances in Motivation and Achievement, 10(1), pp. 143-179.
 6. Frankovský, M., BIRKNEROVÁ, Z. (2012) Etický rozmer sociálnej inteligencie ako výkonovej charakteristiky. Psychologica XLI: zborník FF UK v Bratislave. Bratislava: Stimul, 2012, pp. 163-174.
 7. Liou, K. T , Sylvia, R. D., Brunk, G. (1990) Non-work factors and job satisfaction revisited. Human Relations, 43(3), pp. 77-86.
 8. Kachaňaková, A., Nachtmanová, O., Joniaková, Z. (2008) Personálny manažment. Bratislava: Iura Edition.
 9. Kaukiainen, A., Bjorkvist, K., Lagerspetz, K., Sterman, K., Salmivalli, C., Rothberg, S., Ahlborn, A. (1999) The Relationships between Social Intelligence, Empathy, and Three Types of Aggression. Aggressive Behavior, 25(2), pp. 81-89.
 10. Komarraju, M., Karau, S. J. (2005) The relationship between the big five personality traits and academic motivation. Personality and Individual Differences, 39(2), pp. 557-567.
 11. Kosmitzki, C., John, O. P. (1993) The implicit use of explicit conceptions of social intelligence. Personality and Individual Differences, 15(1), pp. 11-23.
 12. Makovská, Z. (2005) Implicitné teórie sociálnej inteligencie. In Výrost, J., Ruisel, I., ermák, I. (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť. Košice: SAV.
 13. Nakonečný, M. (1973) Emoce a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 14. PardeL, T., Maršalová, L., Hrabovská, A. (1983) Dotazník motivácie výkonu. Bratislava: Psychodiagnostikaa.s.
 15. Owen, J. (2006) Tři pilíře úspěšného manažera. Praha: Grada Publishing.
 16. Robbins, P., Coulter, M. (2004) Praha: Grada Publishing.
 17. Sojka, L. (2009) Základy manažmentu. Prešov: Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita.
 18. Štikar, J. a kol. (2003) Psychologie ve světe práce. Praha: Karolinium.
 19. Výrost J., Slaměník, I. (1998) Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál.

 

lorincova_ondrijova_tomkova_achievement_motive_and_social_intelligence_in_the_selected_working_areas_pp_822-827

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia